Verwertungen von Liegenschaften

Immeuble locatif

<p class="Text"><strong>Ban de Saint-Imier - Feuillets nos 717 et 720 (gage collectif)</strong></p>
<p class="Text">&nbsp;</p>
<p class="Text"><strong>Feuillet no 717</strong></p>
<p class="Text">Bâtiment(s) 176 m2 : Habitation/commerce, 176 m2 Rue Docteur Schwab 21,&nbsp;2610 Saint-Imier; Trottoir, 52 m2; Autre surface à revêtement dur, 67 m2, Jardin, 119 m2;&nbsp; Surface totale 414 m2.</p>
<p class="Text">Valeur officielle&nbsp;: CHF 544'400.00</p>
<p class="Text">Valeur vénale&nbsp;: <strong>CHF 480'000.00 </strong>(selon estimation de l’expert du 20 décembre 2023)</p>
<p class="Text">&nbsp;</p>
<p class="Text"><strong>Feuillet no 720</strong></p>
<p class="Text">Autre surface à revêtement dur, 18 m2; Jardin, 350 m2, Surface totale 368 m2.</p>
<p class="Text">Valeur officielle&nbsp;: CHF 16'580.00</p>
<p class="Text">Valeur vénale : <strong>CHF 75'000.00</strong> (selon estimation de l’expert du 20 décembre 2023)</p>
<p class="Text"><strong>Valeur vénale totale : CHF 555'000.00</strong> (estimations de l'expert du 20 décembre 2023)</p>
Allgemeine Dokumente Total Schatzung: CHF 555'000,00
Steigerungsdatum: 06.06.2024

Betreibungsamtliche Schatzung: CHF 555'000,00

zurück zur Übersicht